Partnerstvá a projekty

Naša nezisková organizácia aktívne buduje sieť partnerov, s ktorými môže cez konkrétne projekty posúvať hranice inovácií pre vzdelávací priestor na Slovensku. Ceníme si menšie, na špecifické oblasti zamerané projekty rovnako ako stretegické kooperácie s ambíciou širšieho dopadu na kvalitu vzdelávania.

Zameranie projektov 

Kariérová orientácia a TalentCentrum

Podporujeme kariérovú orietáciu žiakov, rozhodujúcich sa pre strednú školu. Na platforme WIBO sme v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vytvorili dedikovaný priestor pre online prístup žiakov k službám TalentCentra. Súčasne na samostatnej časti platformy WIBO ponúkame služby pre stredoškolákov v procese výberu vysokej školy a následne v priebehu štúdia.

Otváranie kľúčových tém a pilotné projekty

V partnerstvách s ďalšími neziskovými organizáciami, školami, so súkromným sektorom aj s verejnými inštitúciami upriamujeme pozornosť na témy, ktorých riešenie môže odblokovať nové potenciály vo vzdelávacom systéme a v konkrétnych vzdelávacích iniciatívach. Vo vybraných oblastiach realizujeme s partnermi pilotné projekty.

Analýzy a inovácie pre terciárne vzdelávanie

Viacero našich projektov a projektových spoluprác smeruje do oblasti reflexie kvality a výkonnosti vysokého školstva, priestoru pre inovácie v politikách terciárneho vzdelávania, prepájania akademického a súkromného sektora pri koncipovaní a implementácii zmien vo vysokom školstve. 

Partneri

ŠIOV

Spolupracujeme so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v podpore služieb TalentCentra pre žiakov smerujúcich na strednú školu.

Armstrong CC

Zdieľame kapacitu expertov a čerpáme z dlhodobých skúseností tejto spoločnosti v oblasti vzdelávania, trendov na trhu práce a formovania kľúčových kompetencií potrebných pre budúce kariéry mladých ľudí.

CEM

Vytvorili sme s Centrom edukačného manažmentu na Univerzite Komenského rad analytických výstupov, ktorých podstatnú časť nájdete v našej sekcii Vysoké školstvo.

SAV

Pre SAV sme s našimi expertmi vytvorili odborné podklady pre témy týkajúce kariérového rozvoja v medzinárodnom kontexte a spolupracovali sme na prieskumoch medzi študentmi vysokých škôl.