Nezisková organizácia
Lepšie školy - PRO ACADEMIA

PODPORUJEME VZDELANIE 
BEZ HRANÍC

Tvoríme a zveľaďujeme príležitosti pre rozvoj vzdelávania a kariér budúcnosti

Aktivity

Naše projekty reagujú na zásadné posuny v potrebách kvalifikácie a zručností budúcnosti, s ohľadom na akcelerujúce zmeny v spoločnosti  a technológiách. Podporujeme mladých ľudí v identifikácii kvalitných príležitostí vzdelávania a v informovanej voľbe školy a kariérovej dráhy. Spolupracujeme so školami, zamestnávateľmi, neziskovými organizáciami aj verejnými inštitúciami na inováciách v zameraní edukačných politík a programov.  Sme angažovanou súčasťou koalície zdieľajúcej víziu dynamického a zodpovedného posúvania hraníc vzdelávacích príležitostí pre nastupujúce generácie.

WIBO

Sme spoluautormi portálu WIBO, komplexného ekosystému pre orientáciu v príležitostiach vzdelávania a kariérovej orientácie. Slúži najmä žiakom a študentom, súčasne však otvára jedinečný priestor školám, zamestnávateľom, mentorom a ďalším.

Partnerstvá a projekty

Neustále hľadáme príležitosti identifikovať nové partnerstvá a rozširovať sieť kolaburúcich subjektov na vízii podpory kvalitnejšieho, diverzifikovanejšieho a na kompetencie a kariéry budúcnosti orientovaného vzdelávania.

Vysoké školstvo

Postupne tvoríme priestor pre akumuláciu a zdieľanie faktov, dát a analýz kvality, výkonnosti a inovačných príležitostí vo vysokom školstve. Informácie sú určené najmä odbornej verejnosti, súčasne však tvoria bázu aplikačných projektov pre študentov a školy.

Thor Hayerdahl:"Borders? I have never seen one.   But I have heard they exist in the minds of some people."